Čo je násilie páchané na ženách

„Násilie páchané na ženách je zrejme najnehanebnejším porušovaním ľudských práv. A je zrejme aj najviac rozšírené. Nepozná hranice – zemepisné, kultúrne, ani ekonomické. Kým bude trvať, nemôžeme tvrdiť, že napredujeme smerom k rovnosti, rozvoju a mieru.“

Kofi Annan, bývalý Generálny tajomník OSN

 

Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete.

Podľa Deklarácie OSN o odstránení násilia páchaného na ženách sa za takéto násilie považuje „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“.

Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách vysvetľuje takto: rodovo podmienené násilie je „násilie, ktoré je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac“.

Násilie páchané na ženách zahŕňa – násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou z najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách, je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia/partneri alebo bývalí manželia/partneri.

Nie je závislé od veku, vzdelania, spoločenského a ekonomického postavenia, náboženského vyznania, etnického pôvodu, temperamentu, či mentálnej výbavy partnerov. Cieľom násilného správania muža je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad partnerkou/manželkou.

Násilie páchané na ženách je vedomé a kontrolované správanie, preto zodpovednosť zaňho nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie. Nikto nemá právo sa k druhému človeku správať násilne. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je porušovanie ľudských práv žien a podľa zákonov SR aj trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby.