Vzorce násilia

Cieľom násilného správania muža k partnerke je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad jej životom, názormi a telom.

Moc a kontrolu násilný muž získava používaním určitých vzorcov násilného správania: 

Izolácia

Kontakt s rodinou a inými blízkymi ľuďmi pre ženy znamená možné zdroje podpory a pomoci. Násilný manžel/partner sa preto snaží dosiahnuť izoláciu ženy od zdrojov informácií, materiálnej pomoci a emocionálnej podpory. Postupne ženu izoluje od jej rodiny a blízkeho okolia a získava tak nad ňou väčšiu moc a kontrolu. Prostriedkom na dosiahnutie izolácie môže byť napr.  zamykanie, alebo iným spôsobom znemožnenie telefonovania, urážanie priateľov/liek z cieľom narušiť priateľstvo, zamedziť ich návštevám doma a pod.

Ponižovanie a očierňovanie

Cieľom ponižovania ženy je zničenie jej sebavedomia a psychického zdravia. Násilný muž ženu uráža a očierňuje pred deťmi, rôznymi inštitúciami za účelom spochybnenia jej dôveryhodnosti a presunutia zodpovednosti za násilie na ženu. Muž ponižuje ženu napr. vyjadreniami, že je neschopná matka, že je psychicky chorá, hysterická a pod.

Obviňovanie ženy z násilia a ospravedlňovanie násilia

Muž zvyčajne obviňuje ženu zo svojho násilného správania vyjadreniami ako: „keby si to neurobila, tak by som ťa neudrel“,  „keby si sa starala o deti, keby si bola viac doma“, „ty si na vine“ a pod. Taktiež svoje správanie môže ospravedlňovať tým, že bol unavený, že nemal dobrý deň, že bol opitý a nevedel, čo robí, a sľubuje žene, že sa to už nestane.

Zastrašovanie

Napr. ničenie  vecí v domácnosti, alebo osobných vecí ženy, vyhrážky ako „ nájdem si ťa, kamkoľvek pôjdeš…, to ti neprejde…, potom uvidíš!“, zastrašovanie ženy prostredníctvom detí „deti ti súd nepridelí …, urobím všetko, aby si deti nedostala “, „ len smrť nás rozdelí “, zastrašovaním muž vytvára atmosféru strachu a ohrozenia, v žene môže narastať strach podniknúť kroky, ktoré by viedli k zastaveniu násilia, vyhľadaniu pomoci a pod.

Udržiavanie hrôzy a teroru

Neustály strach a hrôzu dosahuje násilný muž používaním priameho násilia, alebo hrozbami. Vyhráža sa žene smrťou, alebo vážnym ublížením na zdraví. Môže sa tiež vyhrážať, že zabije deti, rodičov ženy, alebo samovraždou.

Uplatňovanie absolútnej kontroly

Uplatňovaním úplnej kontroly muž získava kontrolu nad tým, čo žena robí, čo si myslí, s kým sa stretáva a získava aj kontrolu nad jej telom. Dosahuje to rôznymi zákazmi, vynucovaním si absolútnej pozornosti partnerky, výbuchmi žiarlivosti, vynucovaním sexu a sexuálnych praktík, ktoré partnerke nevyhovujú, alebo neustálym kritizovaním jej názorov a/alebo výzoru. Uplatňovanie takejto kontroly zničí u ženy pocit vlastnej autonómie. Spoločne nadobudnutý majetok je pod výlučnou kontrolou muža, alebo sa muž snaží, aby to všetko bolo pod jeho výlučnou kontrolou prostredníctvom napr.  bránenie prístupu k spoločnému bankovému účtu, svojvoľné narábanie s financiami na spoločnom účte,  zakazovanie určitých vecí a činností napr. stretávanie so známymi, bránenie zamestnať sa a pod.

Vynucovanie triviálnych činností a vyčerpávanie

Násilný muž často od ženy vyžaduje, aby robila isté veci v domácnosti v určitom čase a určitým spôsobom. Môže od nej napríklad žiadať, aby varila, prala a upratovala v tom čase, ktorý určí on a tak často ako povie on. Určuje žene ako má tieto činnosti robiť. Vyžaduje od nej napríklad, aby boli šaty, alebo riad v kuchyni uložený istým spôsobom a na istom mieste.

Aby to dosiahol,  vyhráža sa žene násilím. Keď to žena neurobí, trestá ju za to. Vynucovanie triviálnych činností žene odoberá energiu a vyčerpáva ju. Násilný muž môže ženu vyčerpávať aj tým, že jej odopiera jedlo a spánok (budí ju uprostred noci aj niekoľkokrát, alebo ju pod hrozbou násilia núti nespať).

Príležitostné láskavosti   

Muž sa nespráva násilne celý čas. Násilné správanie strieda s príležitostnými láskavosťami: napr. kúpi žene nečakaný darček, kvety, alebo ju pozve na večeru a pod. Takýmto správaním si násilný muž ženu k sebe pripúta. Príležitostné láskavosti podkopávajú psychickú odolnosť ženy, pretože v podmienkach odopierania normálnych pôžitkov a sústavného strachu, muž „dopraje“  žene niečo, k čomu inak nemá prístup. Striedanie násilia s obdobiami, keď je muž  láskavý, vyvolá v žene pocit zmätenosti myšlienky na to, že existuje nádej, že sa muž zmení a prestane sa správať násilne. Muž tým zároveň ospravedlňuje svoje násilné správanie. Je to cielené správanie, ktorého cieľom nie je zmeniť sa, ale opätovne si manželku/partnerku pripútať a tým posilniť svoju moc a kontrolu.

V celkovom kontexte násilného vzťahu je potrebné vnímať príležitostné láskavosti zo strany muža ako cielené stratégie jeho násilného správania.

Skreslené vnímanie seba a reality na strane ženy

V dôsledku uplatňovania týchto vzorcov násilia dochádza u ženy k skreslenému vnímaniu seba, aj násilného správania jej partnera. Prejavmi skresleného seba vnímania a deštrukcie seba obrazu ženy sú napríklad: žena si myslí, že za násilie môže ona, že jej povaha a jej konanie sú dôvodom násilia, alebo keď  žena obmedzujúcu žiarlivosť muža považuje za dôkaz lásky; prípadne násilné správanie muža ospravedlňuje tým, že muž pije alkohol, alebo je nervózny, stratil prácu a pod. Podiel na týchto prejavoch skresleného seba vnímania ženy majú okrem stratégií správania násilného muža aj tradičné názory a postoje spoločnosti.