Dynamika násilia

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo. Napriek tomu, že formy násilia sa od prípadu k prípadu  líšia, násilné správanie má svoju typickú dynamiku, ktorá je vo všetkých prípadoch rovnaká. Ide o cyklické striedanie 4 fáz:

Narastanie napätia

Občasné menšie incidenty násilia. Vo vzťahu narastá napätie, napríklad kvôli tomu, že žena má odlišný názor na veci a vyjadruje nesúhlas. Násilný muž sa snaží sa nad ženou získať moc a kontrolu. Žena ospravedlňuje násilie a verí, že má kontrolu nad týmito občasnými malými výbuchmi. Žena cíti, že sa niečo stane, ale nevie kedy a ako dôjde k ďalšiemu násiliu. 

Akútny útok („eskalácia násilia“)

Muž sa dopúšťa násilného správania. Môže ísť o fyzický útok na ženu, a/alebo na deti, alebo môže ísť o vyhrážanie sa takýmto násilím, vyhrážanie sa zabitím, alebo zamknutie ženy a pod. Táto fáza môže trvať 2 hodiny, ale môže trvať aj 24 hodín.

Ticho/popieranie

Po útoku muž svoje násilné správanie popiera, zľahčuje ho a snaží sa ženu a deti presvedčiť, že si celý incident akútneho útoku zle pamätajú, alebo, že ho vyprovokovali. V tejto fáze je žena najčastejšie ticho, pretože sa obáva ďalšieho násilia. V tejto fáze ženy často zvažujú vyhľadanie pomoci, plánujú odchod od násilného manžela/partnera, alebo vyhľadajú pomoc, odídu.

„Medové týždne“

Ďalšou fázou je fáza „medových týždňov“. V tejto fáze muž  často prejavuje žene rôzne príležitostné láskavosti (darčeky, prejavy lásky a náklonnosti) alebo sľubuje, že sa už nebude správať násilne, že sa zmení. Začne sa správať tak, aby napĺňal predstavy ženy o tom, aký by chcela, aby bol on a ich  vzťah. Presvedčí ženu, aby sa z ním nerozišla, alebo nerozviedla. Mnoho žien uverí mužovým sľubom o tom, že sa násilie už  nezopakuje. Takto muž dosiahne to, čo je cieľom takéhoto správania, aby žena neodišla zo vzťahu a nehľadala pomoc.

Po tejto fáze „medových týždňov“ začne v násilnom vzťahu znovu narastať napätie a jednotlivé fázy sa opakujú. Žena, aj deti zvyčajne cítia, že opäť dôjde k násiliu. Nevedia však kedy a ako, čo spôsobuje na strane ženy a detí neustálu neistotu a strach. Postupom času sa miera a závažnosť násilného správanie stupňujú,  trvanie a   striedanie    jednotlivých  fáz sa skracuje. Skracovanie jednotlivých fáz v praxi znamená, že časový odstup medzi jednotlivými akútnymi útokmi sa skracuje a k útokom dochádza častejšie.

Cyklus násilia sa opakuje a akoby sa neustále zmenšoval …. čo nám pripomína lievik, alebo akúsi špirálu.

Dynamika násilia má tendenciu vývoja v špirále, kedy sa fázy „pokoja“ striedajú s fázami násilia. Je dôležité si uvedomiť, že násilní muži využívajú príležitostný „mier“ a/alebo „dobré skutky“ ako stratégiu s cieľom zvýšiť závislosť ženy a získaním kontroly nad ženou.

Pri násilí, ku ktorému dochádza veľmi často (napr. každý deň) a pri obzvlášť závažných formách násilia je nevyhnutná veľmi rýchla a účinná intervencia, ktorá predíde ďalšiemu závažnejšiemu násiliu, alebo vražde žien a/alebo detí.