Formy násilia

Násilie páchané na ženách v intímnych  vzťahoch môže mať rôzne formy. V násilnom vzťahu je však málokedy prítomná iba jedna z týchto foriem, zvyčajne je to kombinácia niekoľkých foriem násilia.

Fyzické násilie

Fyzické násilie zahŕňa: dlhodobé odopieranie základných potrieb (napr. spánku, jedla, vody), facky, strkanie, kopanie, bitie, trhanie vlasov, popáleniny, vystrkovanie ženy z okna, balkóna, ubližovanie predmetmi, zbraňou a pod.

V dôsledku fyzického násilia dochádza k zraneniam rôzneho stupňa a závažnosti, ako sú modriny, pomliaždeniny, tržné rany, vybité zuby, zlomeniny alebo rezné rany, ktoré môžu ohroziť život a viesť k trvalému poškodeniu. Zranenia spôsobené násilím je možné často nájsť na hlave, krku, prsiach a na podbruší.

Fyzické násilie môže viesť k pokusu o vraždu a k vražde žiena detí. Fyzické násilie má aj skryté formy ako napr. hrozba fyzickým násilím (zdvihnutie/zahnanie sa rukou), hádzanie predmetmi tesne vedľa ženy, alebo detí a ďalšie spôsoby fyzického ohrozovania, ktoré nezanechávajú zranenia.

Psychické násilie

Psychické násilie zahŕňa: verbálne útoky, kričanie na ženu, neustále kritizovanie ženy, urážky, ponižovanie (často pred deťmi, alebo inými), poučovanie, zneisťovanie („si na nič“, „si škaredá“, „patríš na psychiatriu“), obviňovanie („ty za to môžeš“), urážanie, očierňovanie, nátlak, vyhrážky, zastrašovanie („vždy si ťa nájdem“), zákaz pracovať alebo študovať, sociálnu izoláciu, kontrolu, obťažovanie, prenasledovanie, ničenie hodnotných osobných vecí, vyhrážanie sa samovraždou, alebo vraždou, vyhrážanie sa odňatím detí / únosom detí, vyhrážanie sa vyhodením z domu, vyhrážanie sa zničením kariéry ženy.

  1. Urážky, ponižovanie a očierňovanie majú za cieľ zničiť sebadôveru ženy a jej duševné zdravie. Žena časom stráca vieru v samú seba, vnímanie vlastnej hodnoty a identity, neverí, že má nejaké práva a môže rozhodovať sama za seba. Tento druh násilia zahŕňa aj situácie, kedy je žena vystavená zosmiešňovaniu a urážlivým poznámkam o jej výzore alebo povahe. Typické ponižujúce výroky sú tie, ktoré označujú ženu za šialenú alebo duševne chorú. Násilní muži ľuďom tvrdia, že si žena namýšľa rôzne veci alebo jej hrozí, že spácha samovraždu. Cieľom takéhoto správania mužov, ktorí sa správajú násilne je odradiť iných od zasahovania a vykresliť ženu ako problém.
  2. Vyhrážky  a zastrašovanie sú častými formami psychického násilia. Typicky môže byť vyhrážanie a zastrašovanie obsiahnuté vo výrokoch ako: „Ak ma opustíš, zabijem ťa“, „Ak zavoláš políciu, zabijem tvoju rodinu“, „Ak to niekomu povieš, draho za to zaplatíš“, „Odídem aj s deťmi“, „Úrady ti vezmú deti“, „Nikto ti aj tak neuverí“, atď.  Aby násilní muži dosiahli to, čo chcú, taktiež sa vyhrážajú, že zrania deti či príbuzných, alebo ublížia domácim zvieratám. Vyhrážky a zastrašovanie spôsobia, že fyzické násilie už nie je potrebné, pretože strach z neho je dostatočne účinný. Výsledkom je, že ženy a deti žijú v nepretržitom strachu.
  3. Závažnou formou psychického násilia je sociálna izolácia. Násilný muž svojej partnerke zamedzuje a zakazuje kontakt s rodinou a známymi. Často manželku/partnerku ohovára a znevažuje v práci a na rôznych inštitúciách, kde žena hľadá pomoc. K zamedzovaniu kontaktov dochádza aj prostredníctvom kontroly telefonátov, pohybu, zákazu prístupu na internet, zákazu chodiť do práce a pod. Pod vplyvom cielenej sociálnej izolácie dôjde k prerušeniu vzťahov s okolím, rodinou, známymi alebo k ich oslabeniu a tým k  zúženiu možností, kde môže žena hľadať pomoc a podporu.

Prenasledovanie

Kontrola, prenasledovanie a psychický teror sú napr. časté telefonáty, nočné telefonáty, SMS – ky, maily, zastrašujúce listy, neustále prenasledovanie a obťažovanie na pracovisku a doma (sledovanie kam a s kým žena chodí; neustále čakanie pred prácou, alebo domom).

Cieľom takéhoto násilia je kontrolovať ženu a zastrašovať ju.

Prenasledovanie označované anglickým termínom „stalking“  je osobitá forma násilia, ktorá sa vyskytuje počas vzťahu, ale často aj dlho po jeho ukončení.

Ekonomické násilie

Za ekonomické násilie sa považuje také správanie, ktoré má za následok nerovný prístup k finančným zdrojom a majetku rodiny a ich kontrolu. Muž neprispieva na starostlivosť o deti a domácnosť, sám rozhoduje o použití spoločných financií, bráni žene v prístupe k spoločnému majetku, zadlžuje rodinu úvermi a pod. V dôsledku ekonomického násilia má žena obmedzené finančné prostriedky na pokrytie nákladov na domácnosť a na deti, často je nútená  brať rôzne pôžičky na základné potreby, čím sa zvyšuje existenčné ohrozenie ženy a detí. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel/partner/otec. Ekonomickým násilím je aj nútenie ženy prijať finančné záväzky (s vedomím ženy, pod hrozbou, bez jej vedomia), vyžadovanie podrobného vyúčtovania aj triviálnych výdavkov, vytváranie dlhov, zatajovanie skutočného príjmu.

Sexuálne/sexualizované násilie

Cieľom sexualizovaného násilia nie je sexuálne uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad telom ženy. Ide o také formy násilia ako vynucovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych praktík, znásilnenie, nútenie k sexu s inými mužmi, alebo pred inými osobami, zákaz alebo príkaz používania antikoncepcie, nútenie k prostitúcii, nútenie k sledovaniu pornografie a pod. Táto forma násilia zahŕňa akýkoľvek sexuálny skutok alebo správanie, ktorého je žena nútená sa zúčastniť proti svojej vôli.